Ga terug

Projectopdracht Coördinator Beleidsontwikkeling

PROJECTOPDRACHT

COÖRDINATOR BELEIDSONTWIKKELING 

VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK

Context

De Werkgroep Venray Dementievriendelijk is een netwerkorganisatie (zonder een juridische rechtspersoonsvorm) die zich tot doel stelt mensen met dementie in Venray en hun mantelzorgers te ondersteunen. Daartoe wil de werkgroep Venrayse gemeenschappen meer dementievriendelijk maken. Om dat te bevorderen organiseert de werkgroep activiteiten met een over het algemeen voorlichtend / informatief karakter. Daarnaast wil de werkgroep dat er structureel beleidsmatig aandacht is voor de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor laatstgenoemd aandachtsgebied is het project Beleidsontwikkeling Venray Dementievriendelijk geïnitieerd.

Opdrachtgever

De Werkgroep Venray Dementievriendelijk is opdrachtgever voor het project Beleidsontwikkeling. Zij heeft voor de uitvoering van het project (op hoofdlijnen) de volgende projectstructuur geschetst.

Projectstructuur

De volgende domeinen / beleidsterreinen zijn benoemd: zorg en welzijn; wonen en woonomgeving; informatie, advies en financiën. Voor ieder domein wordt een projectgroep gevormd. De werkgroep werft voor elk van de drie projectgroepen een projectleider.

De drie projectleiders rapporteren aan de coördinator Beleidsontwikkeling. De werkgroep heeft van de gemeente Venray een subsidie toegekend gekregen voor het aantrekken van een coördinator voor de duur van 24 (2x12) maanden. 

Resultaat

De projectopdracht wordt in twee deelprojecten gesplitst.

Het resultaat van het eerste deel is het opleveren van een samenhangend rapport (tussen projectgroepen en tussen Venray Dementievriendelijk en aanverwante maatschappelijke ontwikkelingen / sociaal domein) met aanbevelingen op korte termijn (12 maanden) en lange termijn (2 tot 4 jaar).

Het resultaat van het tweede deelproject is de realisatie / implementatie van minimaal 5 door de werkgroep gekozen korte termijn prioriteiten.

 

Zie verder bijgevoegd tijdspad met tussen- en eindresultaten.

Werkzaamheden

De coördinator richt naar eigen inzicht zijn werkzaamheden in. Hij stemt zijn werkzaamheden maximaal af met de projectleiders van de drie projectgroepen. Hij doet al hetgeen dat bijdraagt aan de realisatie van de gestelde doelen. Het contractueel overeengekomen uren en het bijbehorende budget vormen in financiële zin de grens van de werkzaamheden.  

De coördinator overlegt frequent met de projectleiders over de voortgang van, de afstemming - en de samenhang tussen de drie deelprojecten. De coördinator adviseert de projectleiders op inhoud als ook op werkwijze en voortgang.

Projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de deelprojecten.

De coördinator onderhoudt, ten behoeve van de afstemming met het sociaal domein, contacten met relevante maatschappelijke partners.

Taken en verantwoordelijkheden

• Het coördineren van op te richten projectgroepen: A) Informatie, Advies en Financiën; B) Wonen en Woonomgeving; C) Zorg en Welzijn. 

• Het bewaken van de samenhang tussen - en de voortgang van deze projectgroepen. 

• Het, met behoud van de primaire focus op Dementievriendelijk Venray, maximaal afstemmen van projectplannen op de bredere context van het sociaal domein en de maatschappelijke organisaties / belangengroeperingen daarbinnen.

• Het schrijven van een samenhangend meerjarenbeleid- en actieplan Venray Dementievriendelijk.

• Het in gang zetten van verbeter-programma’s/beleidsontwikkelingen en het borgen van verdere toekomstige ontwikkelingen.

De coördinator rapporteert over voortgang en tussentijdse resultaten aan de werkgroep Venray Dementievriendelijk. De coördinator signaleert tijdig eventuele stagnatie van de voortgang van het project, maakt een analyse van mogelijke oorzaken en overlegt, voor zover nodig, interventies met de werkgroep.

 

De coördinator levert maandelijks een urenverantwoording af.

De coördinator levert ieder kwartaal een voortgangsrapportage aan. 

De coördinator adviseert, gevraagd en ongevraagd, de werkgroep.

 

Plaats in de organisatie en juridische context

De coördinator en de werkgroep sluiten een overeenkomst. 

Deze heeft niet de status en karakter van een arbeidsovereenkomst, noch is er sprake van een enige gezagsverhouding tussen beide contractpartijen. De coördinator ontvangt een financiële vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden op basis van in te dienen facturen.

De werkgroep is opdrachtgever; de coördinator is opdrachtnemer. 

De coördinator weet en aanvaardt het feit dat de Werkgroep Venray Dementievriendelijk geen juridische entiteit is.

De coördinator rapporteert aan de werkgroep.

De coördinator factureert aan de werkgroep.

De werkgroep fiatteert de facturen en geeft aan de penningmeester van de Centrale van Ouderenverenigingen ‘de opdracht’ tot uitbetaling.

De taak en de verantwoordelijkheid van de Centrale van Ouderenverenigingen beperkt zich uitsluitend tot het correct uitvoeren en boeken van de betalingen. De Centrale van Ouderenvereniging heeft en aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid.

 

Competenties en gedrag

De Projectcoördinator is iemand die:

• Affiniteit heeft met de leefwereld van mensen met dementie en hun mantelzorgers;

• In staat is projectmatig en resultaat gericht te werken;

• Een verbindend leider is;

• Initiatiefrijk is, ondernemerschap in het maatschappelijk domein toont en een scherp analytisch vermogen heeft;

• Sensitief is voor de werksfeer en cultuur in een vrijwilligersorganisatie en de rol en positie van betrokken vrijwilligers;

• Sturing kan geven aan samenwerkingsprocessen en mensen weet te (ver)binden aan gemeenschappelijke doelen en opdrachten;

• Beschikt over de nodige energie en enthousiasme en dit kan overdragen aan andere betrokkenen.

?TIJDPAD en OPDRACHT

COÖRDINATOR VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK

Datum X = start overeenkomst. 

X + 2 maanden Plan van aanpak gereed?

X + 5, 8 en 11 maanden Tussen- / voortgangsrapportage

X + 11 maanden Integraal (beleid) rapport met 5 aanbevelingen voor korte termijn (12 maanden) en 10 aanbevelingen lange termijn (2 tot 5 jaar).

X + 12 maanden Vaststelling rapportage en prioritering van rapport door werkgroep.??

X + 12 maanden Contract tweede termijn.

X + 13 maanden Plan van aanpak tweede termijn

X + 16, 19, 22 maanden Tussen- / voortgangsrapportage

X = 24 maanden Implementatie en borging projectresultaten.?Eindrapportage.