Dementie

Dementie stelt onze samenleving voor grote groeiende uitdagingen.
Het aantal mensen met dementie in gemeente Venray is naar verwachting verdubbeld in 2035.

 

In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie blijven functioneren. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

 

Hoe Venray Dementie Vriendelijk zijn wij?

 

Om te bereiken dat mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen in de samenleving is het op de eerste plaats nodig dat misvattingen en taboes worden benoemd en dat er over dementie wordt gepraat.

Wie zijn wij?

In een dementievriendelijk Venray kunnen mensen met dementie langer blijven meedoen in de samenleving. Maar daarvoor moet eerst het taboe op dementie worden doorbroken en moeten mantelzorgers kunnen ervaren dat zij er niet alleen voor staan. Dat is waar Venray Dementievriendelijk zich sterk voor maakt.

Natuurlijk, er zijn op dit gebied al veel initiatieven. Er is veel voorlichting. Maar er is veel ook nog niet geregeld. Meer dan de helft van de mantelzorgers is overbelast. Vaak raakt zowel de dementiepatiënt als de mantelzorger in een sociaal isolement. Echter, bij bijvoorbeeld Alzheimer kan het wel acht jaar duren voordat je totaal afhankelijk bent. In de tussenliggende periode is er in het leven van alledag nog heel veel aan kwaliteit te winnen. Daar richt Venray Dementievriendelijk zich op.

Wat doen wij?

Om te bereiken dat mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen in de samenleving is het op de eerste plaats nodig dat misvattingen en taboes worden benoemd en dat er over dementie wordt gepraat.

 

Dan kan een klimaat ontstaan waarin mensen met dementie bijvoorbeeld niet meer hun lidmaatschap van een vereniging op hoeven te zeggen omdat ze er niet meer naartoe kunnen, of het spel niet meer kunnen spelen. Een samenleving waarin mensen met dementie een keer opgehaald worden door andere leden van de club, en meedoen puur voor het spel. Die betrokkenheid geeft de dementiepatiënt het gevoel er nog altijd bij te horen, en het geeft de mantelzorger even lucht.

Ook dementie herkennen kan ertoe bijdragen dat mensen zich langer staande kunnen houden in de samenleving. Je kunt iemand helpen als je zelf snapt wat er aan de hand is als iemand verdwaasd in een winkel staat, of ‘vreemde’ boodschappen doet.

Daarnaast zoekt Venray dementievriendelijk draagvlak voor mantelzorgen bij werkgevers. Het ontlast mantelzorgers namelijk enorm als zij bijvoorbeeld een vast rooster krijgen. Of als ze bij paniek thuis even weg kunnen. Maar werkgevers kunnen ook helpen door bijvoorbeeld vouchers voor Logeerhuis Kapstok in te kopen, die de mantelzorg dan voor een paar dagen kan overnemen. Het is immers ook in het belang van de baas dat de mantelzorger gezond blijft.

Natuurlijk is er niet één kant-en-klare oplossing aan te dragen om mensen met dementie hun plek de maatschappij zo lang mogelijk te laten behouden. Venray Dementievriendelijk wil echter in elk geval iets in gang zetten waardoor we daar met zijn allen aan kunnen bijdragen, samen met verenigingen, winkels en werkgevers in Venray. Wij kunnen namelijk op onze beurt hén hiermee helpen. Door het verzorgen van infoavonden. Door persoonlijk advies. Of door cursussen. Op aanvraag, en op maat. Samen zorgen we zo voor een dementievriendelijk Venray.

Berichten

Nieuwe ambassadeurs

De beweging van Venray Dementievriendelijk is sinds het begin van 2018 weer versterkt met de aansluiting van twee nieuwe ambassadeurs. 

Cultura Venray is de netwerkorganisatie voor en van partners die willen bijdragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Met Cultura Venray komt er op dit terrein meer aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De Centrale van Ouderenorganisaties Venray verenigt nagenoeg alle ouderenverenigingen (KBO-afdelingen, AVOS en wijk- c.q. dorpsgebonden verenigingen) in de gemeente Venray. De ruim 4000 leden van hebben alle belang bij dementievriendelijke gemeenschappen. Veel van hen zijn mantelzorger en een aantal van hen loopt het risico om een vorm van dementie te krijgen. De Centrale van Ouderenorganisaties is daarmee een uitermate betrokken partner in Venray Dementievriendelijk.

Verbreding doelstelling

Naast het streven naar dementievriendelijke gemeenschappen in Venray, gaat Venray Dementievriendelijk zich ook inspannen voor een toekomstbestendig wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie.

Het is al vaker gezegd, het aantal mensen met dementie in Venray groeit van 640 in 2015 naar ongeveer 1600 personen in 2040. Velen van hen, ongeveer 70%, wonen thuis. Maar zijn er voldoende geschikte woningen, zijn er voldoende opvangmogelijkheden en vormen van dagbesteding? Zijn er voldoende voorzieningen voor degenen die niet zonder 24-uurs ondersteuning kunnen wonen? Hoe kunnen professionele zorg en informele zorg elkaar versterken? Het zijn prangende vragen waarop alleen door middel van een brede en samenhangende aanpak antwoorden gevonden kunnen worden. Venray Dementievriendelijk gaat in samenwerking met alle partners het gesprek hierover aanzwengelen.

Wat kan ik zelf doen?

Tien tips voor het omgaan met mensen met dementie:

1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen. 
3. Kijk goed of u wordt begrepen, maak oogcontact. 
4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand in zijn geheugen uit zijn recente verleden moet putten. 
5. Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend. 
6. Zeg wat u gaat doen. 
7. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen maar benadruk wat goed gaat. 
8. Vat kritiek of boosheid niet persoonlijk op. 
9. Wees flexibel. 
10. Overweeg het informeren van partner, familie of huisarts.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Eén op de acht werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. Mantelzorgers hebben meer stress op hun werk dan niet-mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn mantelzorgers mensen die wel veel aangaan en veel aankunnen. Het is voor bedrijven dus belangrijk om werknemers met mantelzorgtaken te ondersteunen bij het bewaken van de balans tussen werk en zorg, en hen in goede gezondheid te behouden voor de organisatie. Mantelzorgvriendelijk werken krijgt vorm op de volgende manier: mantelzorg is bespreekbaar, verlofregelingen zijn bekend en worden toegepast en er is ruimte voor maatwerkoplossingen.

Meer weten: Stichting werk&mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl

Informatiebijeenkomst

De eerste stap naar een dementievriendelijke gemeenschap is het vergaren van kennis: weten wat dementie is en wat mensen met dementie en hun mantelzorgers overkomt. Venray Dementievriendelijk verzorgt informatiebijeenkomsten voor verenigingen, dorpen en wijken, voor bedrijven en organisaties. Kosteloos. Vorm en tijdstip kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. Belangstelling? Neem contact met ons op: info@venraydementievriendelijk.nl

Vrijwilliger worden

Veel werk, bijvoorbeeld bij Alzheimer Noord-Limburg en Logeerhuis Kapstok, is vrijwilligerswerk. Ook Hulp bij Dementie zet ter ondersteuning van mantelzorgers vrijwilligers in. Extra handen zijn altijd nodig. Meld u aan bij een van de genoemde organisaties!

Certificaat ‘Dementievriendelijk’

Organisaties, bedrijven, verenigingen die zich aantoonbaar inzetten om mensen met dementie tegemoet te komen, kunnen van Alzheimer Nederland een certificaat ‘Dementievriendelijk’ verkrijgen. Met een sticker op de deur en vermelding op diverse websites, onderscheidt u zich. Meer informatie: info@venraydementievriendelijk.nl

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie.

Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij dementie kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Door de hersenaandoening wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jarenlang een relatief normaal leven kunnen leiden.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij of zij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij of zij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en het verrichten van dagelijkse handelingen wordt steeds moeilijker. 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. De problemen worden vaak niet herkend, en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Jonge mensen met dementie vervullen nog andere rollen in de maatschappij en beseffen vaak beter dat ze ziek zijn.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. Vaak vallen veranderingen in het gedrag meer op dan de problemen met het geheugen. Op het werk gaat het mis of het werk komt niet meer af. Ook thuis merken mensen veranderingen, zoals in het gedrag of met de taal. Maar ook het huishouden kan een probleem worden. Deze veranderingen worden meestal niet direct herkend als verschijnselen die bij dementie horen. Ze worden vaak geweten aan overspannenheid, depressie en relatieproblemen. Vaak geeft deze periode veel onzekerheid en spanningen thuis. Het besef dat het veranderde gedrag door de ziekte komt, en de patiënt hier niets aan kan doen, geeft duidelijkheid en wat rust bij de familie. 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Tien signalen van dementie 

1. Vergeetachtigheid 
2. Problemen met dagelijkse handelingen 
3. Vergissingen met tijd en plaats 
4. Taalproblemen 
5. Kwijtraken van spullen 
6. Slecht beoordelingsvermogen 
7. Terugtrekken uit sociaal leven 
8. Veranderingen in gedrag en karakter 
9. Onrust 
10. Problemen met zien. 
Bovenstaande signalen kunnen wijzen op dementie maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Raadpleeg daarom altijd uw huisarts! 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorg

Rond ieder persoon met dementie zijn gemiddeld drie mantelzorgers actief. Dat wil zeggen dat zij zich over een langere periode een aantal uren per dag inzetten voor degene met dementie. In Venray zijn dat in 2015 ruim 1900 mantelzorgers. De helft van hen voelt zich overbelast. Mantelzorgers hebben vaak het gevoel er ‘alleen voor te staan’. Door het constante beroep dat er op hen gedaan wordt, dreigt voor velen een sociaal isolement. Veel mantelzorgers zeggen niet meer aan hun eigen leven toe te komen. Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl of www.partnerinbalans.nl

Videos

Waar vind ik hulp?

Hulp bij Dementie

In Noord-Limburg werken vrijwel alle zorgaanbieders samen in de keten ‘Hulp bij Dementie’. Ook alle huisartsen participeren in Hulp bij Dementie. Al vanaf de eerste signalen zet Hulp bij Dementie een ‘trajectbegeleider’ in. Een trajectbegeleider ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers met raad en daad. De trajectbegeleider is voor hen een vast aanspreekpunt en werkt nauw samen met o.a. de huisartsen en thuiszorgorganisaties. 
Meer informatie: www.hulpbijdementie.nl/noord-limburg

WMO-loket

Hebt u behoefte aan hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met het WMO-loket van de gemeente Venray. Een WMO-consulent beoordeelt uw vraag en bespreekt welke vorm van ondersteuning het meest gepast is. 
Meer informatie: www.venray.nl

Rol van de huisarts

De huisarts speelt een centrale rol in de (medische) zorg voor mensen met dementie thuis. Vanaf het eerste ‘niet pluis gevoel’, voor het stellen van de diagnose alsook in het verdere ziekteproces, kunt u zich tot de huisarts wenden. Hij zal, in samenspraak met u en de trajectbegeleider van Hulp bij Dementie, de noodzakelijke zorg bieden.

Alzheimer Café Venray

Elke tweede maandagavond van de maand is in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een plaats waar aan de hand van een thema informatie wordt gegeven over uiteenlopende aspecten van dementie. Daarnaast is het een plek voor ontmoeting, lotgenotencontact en bovenal een gezellig samenzijn. Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Meer informatie: Joke Halmans, 06-53730515.

Wandelgroep

Samen wandelen is gezond en gezellig. In de even weken is er onder begeleiding van enkele vrijwilligers een wandelgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er wordt ongeveer een uur gewandeld. Deelname is gratis. 
Meer informatie: Miep de Rooij, 0478-580429 of Lilian Aben, 06-30294238.  

Gespreksgroep voor mantelzorgers

In Venray zijn er twee gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen dementie. Doel van de gespreksgroep is lotgenotencontact en het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. Gespreksgroepen zijn om de week op maandag- of woensdagmorgen, telkens om 10.30 uur. 
Meer informatie: Joke Halmans, 06-53730515 of Maria Bouwman, 06-28344674.

Logeerhuis Kapstok

Als om wat voor reden dan ook de mantelzorger er even tussenuit wil, kan degene die van mantelzorg afhankelijk is tijdelijk logeren bij Logeerhuis Kapstok. De dagelijkse ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers. Voor professionele zorg wordt een beroep gedaan op de thuiszorgorganisatie. Logeren kan van één nacht tot maximaal drie weken. 
Meer informatie: www.logeerhuiskapstok.nl of 0478-782555.

Contact

Angelique Jansen

Voorzitter Venray Dementievriendelijk

info@venraydementievriendelijk.nl

 

Contactformulier

Na het versturen van onderstaand contactformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht.250